Tại hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, thống kê tài khoản quốc gia là một lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò trung tâm hệ thống thống kê nhà nước, số liệu thống kê tài khoản quốc gia luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp. Các chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia cung cấp các thông tin tổng hợp về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước qua các năm, làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế.

Thống kê tài khoản quốc gia đóng vai trò trung tâm hệ thống thống kê nhà nước
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương chủ trì hội thảo

Trong những năm qua, công tác thống kê đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đặc biệt là việc chuyển đổi mô hình hạch toán quốc gia từ hệ thống cân đối vật chất (MPS) sang hệ thống tài khoản quốc gia (SNA).

Sự chuyển đổi đánh dấu bước ngoặt quan trọng của công tác thống kê tài khoản quốc gia nói riêng và công tác thống kê Việt Nam nói chung; đánh dấu sự chuyển đổi về tư duy và nhận thức kinh tế từ quan điểm của kinh tế tập trung, bao cấp sang quan điểm kinh tế thị trường cởi mở hơn thông qua việc áp dụng phương pháp hạch toán theo SNA của cơ quan Thống kê Liên hợp quốc.

Đây là phương pháp được hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới áp dụng trong hạch toán tài khoản quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ mới.

Trải qua 30 năm, công tác thống kê tài khoản quốc gia của Tổng cục Thống kê ngày càng được củng cố, phát triển và hội nhập mạnh mẽ với mạng lưới thống kê tài khoản quốc gia của thế giới. Kết quả biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia luôn được Đảng, Chính phủ, bộ ngành, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức quốc tế, các nhà kinh tế… quan tâm, coi trọng. Số liệu đã và đang được sử dụng rộng rãi và không thể thiếu trong hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch của quốc gia, ngành, lĩnh vực…/.