Theo đó, thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hướng dẫn, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, chế độ, định mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ban hành để thống nhất thực hiện trong ngành Tài chính.

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết mạng lưới dự trữ quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Dự trữ quốc gia;

Quyết định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công: dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước; dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Sửa đổi phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Minh họa: Khánh Huyền

Thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách được cấp có thẩm quyền phân bổ cho Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

Quyết định giao danh mục vốn, kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, vốn duy tu, sửa chữa công trình xây dựng sử dụng dự toán chi thường xuyên và các nguồn vốn hợp pháp…;

Giao nhiệm vụ tổ chức lập và phê duyệt dự toán nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định. Giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công;

Đối với các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư xây dựng và phân cấp, ủy quyền tại Quyết định số 1206.

Đối với dự án sử dụng vốn từ các nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước thuộc Bộ Tài chính, trường hợp điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư, dự án đầu tư sau ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo thẩm quyền quy định tại quyết định này.

Đối với dự án đầu tư đã hoàn thành thủ tục lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi được lập, thẩm định trước thời điểm quyết định này có hiệu lực mà chưa được phê duyệt thì thẩm quyền quyết định phê duyệt thực hiện theo quy định tại quyết định này.

Chi tiết Quyết định số 2469/QĐ-BTC xem tại đây.