Hỏi: Doanh nghiệp tôi thực hiện chế độ quản lý tài sản theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Hiện doanh nghiệp đã phát sinh đầu tư hệ thống camera quan sát, làm thủ tục mua sắm và đã đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhưng do quá trình sử dụng phát sinh sai sót nên chưa được nghiệm thu thanh toán. Đến tháng 9/2022 nhà cung cấp mới tiến hành khắc phục lỗi để ký nghiệm thu. Xin hỏi khi nào thì tính khấu hao tài sản?

Trả lời: Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) như sau:

TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (bao gồm cả mua mới và đã qua sử dụng): Là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các loại thuế (không bao gồm các loại thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp đã bỏ ra tính đến thời điểm đưa đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: Lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư, mua sắm TSCĐ; chi phí vận chuyển, bốc xếp; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Mỗi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, tài liệu khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số thứ tự và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh vào sổ theo dõi TSCĐ.

Việc trích hoặc ngừng trích khấu hao TSCĐ được thực hiện kể từ ngày (theo số ngày trong tháng) TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện việc ghi tăng, giảm tài sản cố định theo quy định hiện hành của chế độ kế toán doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư này và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu thực hiện.

Theo đó, việc trích khấu hao TSCĐ được thực hiện kể từ ngày (theo số ngày trong tháng) TSCĐ tăng, doanh nghiệp thực hiện ghi tăng TSCĐ theo quy định hiện hành của chế độ kế toán doanh nghiệp. Doanh nghiệp được tự quyết định thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu thực hiện.