Gov't establishes Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation - Ảnh 1.
Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước hoàn toàn.

Đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội và có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – đầu tàu kinh tế lớn nhất của Việt Nam.

Tổng công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong nước; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán, công bố thông tin và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

VSDC kế thừa mọi quyền và trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

VSDC có chức năng tổ chức đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán; các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSDC.

VSDC có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

VSDC ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, quy chế thành viên của VSDC và các quy chế nghiệp vụ khác sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; xây dựng quy trình vận hành và quản trị rủi ro cho từng ngành nghề kinh doanh./.