Hầu hết các chỉ tiêu lớn đều tăng trưởng hai con số

Theo số liệu của Bộ Tài chính trong bài trình bày tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2023, tính đến ngày 12/12/2022, cả nước có 79 doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm: 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. , 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 26 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Trong năm 2022, công tác hoàn thiện thể chế sẽ tiếp tục được tập trung hoàn thiện để từng bước tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, bền vững, đáp ứng các cam kết song phương. đa phương hóa trong hội nhập quốc tế.

Năm 2022, tổng tài sản của các DNBH ước đạt 811.312 tỷ đồng, tăng 14,51% so với năm 2021. Tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 162.814 tỷ đồng, tăng 3,83% so với năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 251.306 tỷ đồng, tăng 15,09%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 68.201 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 183.105 tỷ đồng.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 64.018 tỷ đồng, tăng 23,29% so với năm 2021, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.418 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 40.600 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2022, vốn đầu tư trở lại nền kinh tế ước tính đạt 656.423 tỷ đồng, tăng 12,56%; Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 526.559 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2021.

Năm 2023 dự kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm khoảng 15%
Năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 183.105 tỷ đồng. Ảnh: Duy Dũng.

Đối với hoạt động môi giới bảo hiểm (MGBH), năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH ước đạt 15.751 tỷ đồng, tăng 7,0% so với năm 2021, trong đó: phí bảo hiểm gốc thu xếp qua MGBH qua môi giới ước đạt 8.982 tỷ đồng ( tăng 16,15%); phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 6.769 tỷ đồng (giảm 3%). Hoa hồng của MGBH ước đạt 1.130 tỷ đồng, tăng 11,14% so với năm 2021. Tổng tài sản và tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp MGBH ước đạt 1.283 tỷ đồng và 770 tỷ đồng, tăng 13,15 lần. % và 28,7% so với năm 2021.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2022, công tác hoàn thiện thể chế sẽ tiếp tục được tập trung hoàn thiện, từng bước tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, bền vững. , đáp ứng các cam kết song phương và đa phương về hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, việc quản lý, giám sát thị trường theo phương thức giám sát từ xa và kiểm tra, thử nghiệm tại chỗ được triển khai. Việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục từ việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến việc tổ chức, triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Hoạt động quản lý, giám sát được nâng cao và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quản lý, giám sát do Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế ban hành. Các cơ quan quản lý, giám sát bảo hiểm của Việt Nam tích cực tham gia Diễn đàn các cơ quan quản lý bảo hiểm Đông Nam Á và Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế, qua đó chia sẻ thông tin về quản lý, giám sát trong lĩnh vực bảo hiểm, đồng thời thông qua diễn đàn để giới thiệu hình ảnh đất nước và đầu tư môi trường Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ

Cũng tại tham luận này, Bộ Tài chính cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của tổ chức, cá nhân. đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2023 dự kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm khoảng 15%
Tiếp tục mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm vào năm 2023. Ảnh: Duy Dũng.
Năm 2023, Hội nghị các cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 26 (AIRM26) sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Cơ quan quản lý thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch AIRM26.

Năm 2023, Bộ Tài chính dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng tài sản, tổng vốn đầu tư, tổng doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng khoảng 15% vào năm 2023. Cùng với đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo an toàn hệ thống; phát triển đa dạng các sản phẩm bảo hiểm.

Đối với công tác quản lý, giám sát, tiếp tục thực hiện công tác quản lý, giám sát thị trường theo phương thức giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giám sát thị trường.

Cũng trong năm 2023, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế như Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN (AIRM), Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế (IAIS). ..; tiếp tục chuẩn bị phương án tham gia lĩnh vực bảo hiểm cho các Hiệp định đang đàm phán.