Sắp xếp lại, xử lý 30.632 công trình nhà, đất

Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công (TSC) năm 2022, báo cáo của Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT – ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh tình hình thực hiện Luật Quản lý, sử dụng TSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương. triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý TSC đến năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất công
Việc quản lý, sử dụng tài sản công ngày càng hiệu quả, thực chất. Ảnh minh họa TL

Đặc biệt, Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý, sắp xếp nhà, đất của các bộ, ngành, tổng công ty, tập đoàn kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính quyền được thành lập theo quy định.

Theo đó, trong năm 2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án mới sắp xếp lại, xử lý 154 cơ sở nhà, đất của các bộ, cơ quan trung ương. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/11/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 30.632 cơ sở nhà, đất thuộc các bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý.

Từ việc sắp xếp lại nhà, đất đã tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng và phát triển các công trình công cộng, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ; chỉnh trang đô thị, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và các nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới một số trụ sở các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngoài ra, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đã có Công văn số 04/CĐ – BTC ngày ngày 28 tháng 7 năm 2022 gửi các cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về việc tăng cường sắp xếp lại, xử lý TSC. Qua đó, việc sắp xếp trụ sở, nhà, đất được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện nên cơ bản đạt mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan. các tổ chức, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích.

Từ việc sắp xếp lại nhà, đất đã tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng và phát triển các công trình công cộng, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ; chỉnh trang đô thị, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới một số trụ sở bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản hướng dẫn thực hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh trong thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN. Nhờ đó, thu tiền sử dụng đất vượt dự toán giao. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần tháo gỡ khó khăn. tạo điều kiện về nguồn lực cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước trực tiếp cho thuê đất để khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số tiền hỗ trợ dự kiến là 3.500 tỷ đồng.

Ưu tiên sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Theo báo cáo từ Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng TSC chưa được thực hiện nghiêm túc, vẫn còn hiện tượng cho mượn, cho thuê trái quy định.

Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất công
Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công. Ảnh minh họa TL

Hơn nữa, Luật Quản lý, sử dụng TSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật có nhiều nội dung thi hành mới trong quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý TSC một cách chặt chẽ, công khai. , trong suốt. Do đó, các bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời nắm bắt, triển khai đầy đủ các nội dung theo quy định. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng TSC. Việc cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về TSC trong Cơ sở dữ liệu còn chậm.

Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng TSCĐể quản lý, sử dụng TSC hiệu quả, Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính cũng đề xuất một số giải pháp khác trong thời gian tới, đó là: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng TSC; kiểm tra việc sắp xếp lại, xử lý TSC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý… Xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật có liên quan. cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng TSC.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng TSC, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý TSC ở các Bộ, ngành, địa phương.

Nguyên nhân được chỉ ra là một số bộ, ngành chưa quyết liệt trong việc rà soát, sắp xếp, xử lý TSC. Lực lượng làm công tác quản lý TSC còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều (ở trung ương, Bộ Tài chính chỉ có 46 công chức; ở các bộ, cơ quan trung ương bình quân khoảng 4-5 người; ở cấp tỉnh , trung bình khoảng 4-5 người (khoảng 7-8 công chức vừa quản lý công sản vừa quản lý giá, có nơi quản lý tài chính doanh nghiệp; cấp huyện thường chỉ có 1 cán bộ kiêm nhiệm). Do đó, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Để khắc phục tình trạng trên và đưa công tác quản lý, sử dụng TSC hiệu quả hơn, trong năm 2023, Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đánh giá. việc triển khai các văn bản chi tiết thi hành báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện đảm bảo quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn lực từ TSC, nhất là các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn.

Đồng thời, Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất là TSC, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà đất của doanh nghiệp nhà nước. đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa, nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhà đất bỏ trống, chưa sử dụng.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý. xử lý vi phạm (nếu có) trong việc tổ chức xử lý tài sản công như nhà, đất… Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội.

Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính sẽ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSC, từng bước sử dụng thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSC để phục vụ công tác của Bộ Tài chính. quản lý thay vì hồ sơ giấy.

Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản được hình thành thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; quản lý TSC sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả./.